KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:- każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę);

- rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu;

- kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

- kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

- kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

- poronienia,

- urodzenia dziecka martwego,

- urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

UPRAWNIENIA:1. W okresie okołoporodowym:

- diagnostyka prenatalna,

- od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem ( tzw. wizyty patronażowe)

- poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,

- koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej

- wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne).


2. Po narodzeniu dziecka, u którego została orzeczona niepełnosprawność:

- porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,

- pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,

- pomoc psychologiczna dla rodziców,

- rehabilitacja lecznicza,

- wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,

- zakup leków poza kolejnością,

- opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa),

- opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),

- kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,

- inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze), informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 4000ZŁ KOMU PRZYSŁUGUJE:


Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu w wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

WRAZ Z WNIOSKIEM NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:


Zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną, najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna)

Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekun faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Kobiety w ciąży i ich rodziny w ramach programu „Za życiem” mogą skorzystać z koordynacji asystenta rodziny.

Asystent rodziny pomoże Ci w: 

  • dotarciu do placówek oraz specjalistów, gdzie możesz otrzymać wsparcie;

  • załatwieniu sprawy w różnych instytucjach na podstawie Twojego upoważnienia;

  • uzyskaniu pomocy dla Ciebie i Twoich bliskich także finansowej;

  • skutecznym radzeniu sobie z trudnościami w opiece i wychowaniu dziecka;

  • podejmowaniu trafnych decyzji oraz wyborów dotyczących Ciebie i dziecka;

  • zrozumieniu potrzeby poradnictwa specjalistycznego np. psychologicznego, psychiatrycznego, prawnego;

  • w podejmowaniu działań porodowych i okołoporodowych;


Wniosek o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego może zgłosić każda osoba oraz osoby, które w swojej codziennej pracy mają na uwadze dobro dziecka i rodziny.
Wniosek składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej.
Na podstawie wniosku oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego i przeprowadzeniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny za zgodą rodziny wnioskuje o przydzielenie asystenta rodzinnego.

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

- pomaga odnaleźć to, co w rodzinie dobre, co potrafi i kto oraz gdzie może jej pomóc,
- doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
- pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu  rodziny,
- pokazuje  jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
- doradza jak zarządzać pieniędzmi,
- informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
- wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
- wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów itp.,
- pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
- chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych. 

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny.