"Ku przyszłości poprzez aktywną integrację"


Realizację projektu pn. „Ku przyszłości poprzez aktywną integrację” realizowanego w ramach  Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął w 2008 roku.

 

         Projekt jest odpowiedzią na potrzeby osób: bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych - w tym pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji, osób w wieku aktywności zawodowej (15-64) oraz rolników korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkujących
w Gminie Jerzmanowa.

 

Od stycznia 2008 roku (początku realizacji projektu) do końca 2011 roku (IV edycji) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji w/w projektu zaktywizował 34 osoby z terenu Gminy Jerzmanowa, w kierunku:

-         opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej;

-         profesjonalny sprzedawca;

-         bukieciarz z pielęgnacją terenów zielonych;

-         zdrowy styl życia – edukacja obywatelska;

-         działania środowiskowe: prelekcja – sympozjum o charakterze edukacyjnym „Powiedz STOP Cyberprzemocy”;

-         jednodniowy wyjazd do Wrocławia o charakterze integracyjno – edukacyjno - kulturalnym dla uczestników projektu oraz osób towarzyszących;

-         kurs prawo jazdy kat. B;

-         podstawy obsługi komputera;

-         profesjonalny pracownik magazynowy;

-         palacz CO;

-         udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;

-         szkolenie grupowe prowadzone przez radcę prawnego oraz konsultacje i indywidualne porady w zależności od potrzeb;

-         skierowano i sfinansowano badania profilaktyczne;

-         sesje ze Specjalistą Psychoterapii Uzależnień;

-         skierowano i sfinansowano warsztaty z doradcą zawodowym;

-         skierowano i sfinansowano szkolenia zawodowe

a)  1 osoba ukończyła kursy: spawanie stali metodą MAG, Spawanie metodą TIG, spawanie gazowe blach,

b)   2 osoby ukończyły kurs: kurs koparko – ładowarki III klasy,

c)   1 osoba ukończyła kursy: Drwal – operator pilarki spalinowej, Palacz kotłów wodnych i parowych wysokoprężnych;

d)   2 osoby ukończyły kurs: Asystent osoby starszej o zwiększonych potrzebach opiekuńczych;

- skierowano i sfinansowano warsztaty z psychologiem oraz szkolenie z radcą prawnym oraz indywidualne porady prawne

 

W ramach projektu podjęto szereg działań mających na celu aktywizację
a także integrację osób w nim uczestniczących.

 

 

Razem łatwiej – aktywna integracja osób z Jerzmanowej

W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej przez 6 miesięcy realizował projekt „Razem łatwiej – aktywna integracja mieszkańców Jerzmanowej” w odpowiedzi na konkurs Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z filią we Wrocławiu, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Działaniami aktywnej integracji objęto 15 kobiet będących w wieku powyżej 50 roku życia z Jerzmanowej. Projekt podejmował działania w zakresie:

1)     aktywizacji zdrowotnej – warsztaty z dietetykiem oraz zajęcia relaksacyjne,

2)     aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacji twórczej

3)     działania środowiskowe: integracyjny wyjazd do Wrocławia oraz integracyjne spotkanie noworoczne;